NHÓM VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG BIỂN
- Thông tin về cầu, bến cảng biển
- Tuyến luồng hàng hải
- Hệ thống đèn biển, phao tiêu, báo hiệu
- Đê kè chắn sóng
- Hệ thống đài thông tin duyên hải

NHÓM VỀ TÀU THUYỀN RA VÀO CẢNG BIỂN
- Khối lượng hàng hóa thông qua
- Lượt tàu thuyền ra vào cảng biểnNHÓM VỀ PHƯƠNG TIỆN VÀ THUYỀN VIÊN
- Thống kê tàu biển
- Thống kê thuyền viên